• ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۶۰
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴
تاریخ : يکشنبه 19 خرداد 1398
کد 50

مناقصه عمومی 98-1

آگهی شناسایی پیمانکار غذا

مناقصه پیمانکار طبخ و توزیع غذای کارکنان
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 19 خرداد 1398
  • توسط مدیر پرتال