• ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۶۰
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴

همکاری با تولیدکنندگان معتبر بین المللی

Download File


سمت سازمانی:PD (Compact micro turning center for small precision parts)

  • http://mst.ir/PChart/70/3/