• ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۶۰
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴

همکاری با تولیدکنندگان معتبر بین المللی

Download File


سمت سازمانی:TTS-Triplex (Multi-Tasking CNC lathe with three independent turrets)

  • http://mst.ir/PChart/70/5/