• ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۶۰
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴
logo logo
ورود به سامانه فروش
0
سبد خرید خالی است

مشاهده لیست سفارشات

شماره تلفن های امور مهندسی فروش

واحد مهندسی فروش: ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۲۵
۰۴۱-۵۱۰۴۴۵۷۵
۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
واحد فروش قطعات: ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۷۸
واحد حسابداری فروش: ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۵۰
واحد خدمات پس از فروش: ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴
واحد صادرات: ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۷
واحد مهندسی پروژه ها: ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۲۸
۰۴۱-۵۱۰۴۴۵۰۵

سایر شماره تلفنهای ضروری

دفتر مدیریت عامل: ۵۱۰۴۴۷۷۰ – ۰۴۱
فکس : ۳۲۸۹۵۰۳۵ -۰۴۱
دفتر مدیر امور تدارکات و قراردادها: تلفن : ۵۱۰۴۴۳۴۳ – ۰۴۱
فکس : ۳۲۸۹۳۸۹۳ -۰۴۱
دفتر مدیر امور برونسپاری: ۵۱۰۴۴۲۱۸ - ۰۴۱
دفتر مدیر امور مالی: ۵۱۰۴۴۵۵۹ – ۰۴۱
فکس : ۳۲۸۹۵۴۵۶ -۰۴۱
دفتر مدیر امور فنی: ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۷
دفتر مدیر مرکز تولید ابزار: ۵۱۰۴۴۷۰۹ – ۰۴۱
دفتر مدیر امور خدمات فنی: ۵۱۰۴۴۴۰۸ – ۰۴۱
دفتر مدیر امور انرژی: ۵۱۰۴۴۵۵۲ – ۰۴۱
دفتر مدیر امور طرح و برنامه: ۵۱۰۴۴۳۶۷ – ۰۴۱
دفتر مدیر امور اداری و منابع انسانی: ۵۱۰۴۴۵۶۵ – ۰۴۱
دفتر مدیران امورهای ماشینکاری و مونتاژ: ۵۱۰۴۴۳۰۶ – ۰۴۱
دفتر مدیر امور مدیریت کیفیت: ۵۱۰۴۴۳۸۵ – ۰۴۱
دفتر مدیر مرکز آموزش و تحقیق: ۵۱۰۴۴۲۸۶ – ۰۴۱
دفتر رئیس مرکز فناوری اطلاعات: ۵۱۰۴۴۳۰۸ – ۰۴۱