• ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۶۰
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴

شماره تلفن های امور مهندسی فروش

واحد مهندسی فروش: ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۲۵
۰۴۱-۵۱۰۴۴۵۷۵
۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
واحد فروش قطعات: ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۷۸
واحد حسابداری فروش: ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۵۰
واحد خدمات پس از فروش: ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴
واحد صادرات: ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۷
واحد مهندسی پروژه ها: ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۲۸
۰۴۱-۵۱۰۴۴۵۰۵