• ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۶۰
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴

مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه عمومی 98-1
آگهی شناسایی پیمانکار غذا

يکشنبه نوزدهم خرداد 1398

-
آگهی مزایده شماره 4-97

چهارشنبه نوزدهم دي 1397
چهارشنبه بیست و یکم آذر 1397
دوشنبه هفتم آبان 1397