• ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۶۰
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴
logo logo
ورود به سامانه فروش ؟
0
سبد خرید خالی است

مشاهده لیست سفارشات

واحد تلفن تلفن تلفن
مهندسی فروش ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۲۵ ۰۴۱-۵۱۰۴۴۵۷۵ ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
فروش قطعات ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۷۸ - -
حسابداری فروش ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۵۰ - -
خدمات پس از فروش ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴ - -
صادرات ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۷ ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۲۸ -
مهندسی پروژه ها ۰۴۱-۵۱۰۴۴۵۰۵ - -
دفتر تلفن فکس
مدیریت عامل ۵۱۰۴۴۷۷۰ – ۰۴۱ ۳۲۸۹۵۰۳۵ -۰۴۱
مدیر امور تدارکات و قراردادها ۵۱۰۴۴۳۴۳ – ۰۴۱ ۳۲۸۹۳۸۹۳ -۰۴۱
مدیر امور برونسپاری ۵۱۰۴۴۲۱۸ - ۰۴۱ ۵۱۰۴۴۵۵۹ – ۰۴۱
مدیر امور مالی ۵۱۰۴۴۵۵۹ – ۰۴۱ ۳۲۸۹۵۴۵۶ -۰۴۱
مدیر امور فنی ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۸۰ -
مدیر مرکز تولید ابزار ۵۱۰۴۴۷۰۹ – ۰۴۱ -
مدیر امور خدمات فنی ۵۱۰۴۴۴۰۸ – ۰۴۱ -
مدیر امور انرژی ۵۱۰۴۴۵۵۲ – ۰۴۱ -
مدیر امور طرح و برنامه ۵۱۰۴۴۳۶۷ – ۰۴۱ -
مدیر امور اداری و منابع انسانی ۵۱۰۴۴۵۶۵ – ۰۴۱ -
مدیران امورهای ماشینکاری و مونتاژ ۵۱۰۴۴۳۰۶ – ۰۴۱ -
مدیر امور مدیریت کیفیت ۵۱۰۴۴۳۸۵ – ۰۴۱ -
مدیر مرکز آموزش و تحقیق ۵۱۰۴۴۲۸۶ – ۰۴۱ -
رئیس مرکز فناوری اطلاعات ۵۱۰۴۴۳۰۸ – ۰۴۱ -