• ۳۲۸۹۳۸۹۵ - ۰۴۱
> ماشین های تراش سی ان سی

ماشین TC50

ماشین TC35

ماشین TC20HS

ماشین TME40